Тракийският език

Езикът на траките принадлежи към индоевропейското семейство както гръцкият, латинският, арменският, индо-иранските, германските, славянските, келтските, романските и други съвременни езици. На него говорят тракийските племена в Югоизточна Европа в пространството от Карпатите до Егейско море с островите и от Черно море до басейните на реките Морава и Вардар.

По думите на Херодот на североизток Тракия достига до Скития, като границата не е постоянна. На север от р. Дунав даките също говорят тракийски език, който според някои учени вероятно има малки диалектни различия от този, говорен от траките на юг. Сведението на Херодот, че дн. р. Западна Морава (ант. Ангрос) извира от страната на илирите, а после тече през земите на тракийското племе трибали, е основанието за определянето на западната граница.

На югозапад течението на р. Вардар (ант. Аксиос) се приема за граница между траки и македони, но тракийската територия през историческо време е значително ограничена от македонската експанзия. Въпреки това траки живеят в Македония и дори на юг в Тесалия чак до римската епоха.

Към тракийското езиково пространство освен европейската територия трябва да се причисли и Северозападна Мала Азия (преди всичко ант. Витиния) поради известията на античните автори за преминаването на траки от Европейска Тракия в Мала Азия.

Тракийският езиков материал, с който разполагаме, е фрагментарен. Нямаме цялостни текстове на този език. Съществува сведение, че Библията е преведена на тракийски, но този превод не е запазен или поне досега не е открит. Имаме няколко надписа на тракийски език с гръцки букви, писани без разстояния между отделните думи, както се е правело през античността. Това създава значителни затруднения, тъй като дори разделянето на думите е несигурно.
Тракийският език е бил индоевропейски език, говорен от древните траки. Вероятно е принадлежал към източния индоевропейски дял, т.нар. сатем езици. Тъй като е мъртъв език и не е оставил никаква литература е непроучен.

Езикът на траките принадлежи към индоевропейското семейство. На него са говорили тракийските племена в Югоизточна Европа в пространството от Карпатите до Егейско море и от Черно море до басейните на Морава и Вардар.

Facebook

Разгледай нашата страница!

Портфолио

Загадките на египетските пирамиди

Видео споделяне

Златните съкровища